R2E250-AS47-26

R2E250-AS47-26 AC centrifugal fan Motor: M2E068-EC این نوع فن سانتریفیوژ رادیال بکوارد ، تولید معتبرترین کمپانی فن در دنیا در کشور آلمان است. این نوع هواکش ebmpapst بیشتر در تابلو برق ها ، پنل ها ، کولرهای صنعتی و اواپراتورها ، مرغداری ها استفاده می شود.   ابعاد ۹۹*۲۵۵ میلیمتر ولتاژ ۲۲۰Ac ولت ۵۰HZ پلاستیکی

Read More

R2E133_RA03_01

R2E133-RA03-01 AC centrifugal fan Motor: M2E042-CA این نوع فن سانتریفیوژ رادیال بکوارد ، تولید معتبرترین کمپانی فن در دنیا در کشور آلمان است. این نوع هواکش ebmpapst بیشتر در تابلو برق ها ، پنل ها ، کولرهای صنعتی و اواپراتورها ، مرغداری ها استفاده می شود.   ابعاد ۱۳۳ میلیمتر ولتاژ ۲۲۰Ac ولت ۵۰HZ تمام

Read More

R2E225_BD92_09

R2E225-BD92-09 AC centrifugal fan Motor: M2E068-DF این نوع فن سانتریفیوژ رادیال بکوارد ، تولید معتبرترین کمپانی فن در دنیا در کشور آلمان است. این نوع هواکش ebmpapst بیشتر در تابلو برق ها ، پنل ها ، کولرهای صنعتی و اواپراتورها ، مرغداری ها استفاده می شود.   ابعاد ۲۲۵ میلیمتر ولتاژ ۲۲۰Ac ولت ۵۰HZ تمام

Read More

R2E280AE52-05

R2E280AE52-05 AC centrifugal fan Motor: M2E068-CF این نوع فن سانتریفیوژ رادیال بکوارد ، تولید معتبرترین کمپانی فن در دنیا در کشور آلمان است. این نوع هواکش ebmpapst بیشتر در تابلو برق ها ، پنل ها ، کولرهای صنعتی و اواپراتورها ، مرغداری ها استفاده می شود.   ابعاد ۲۸۰*۱۲۵ میلیمتر ولتاژ ۲۲۰Ac ولت ۵۰HZ تمام

Read More

R2E220-RB06-01

R2E220-RB06-01 AC centrifugal fan Motor: M2E068-CF این نوع فن سانتریفیوژ رادیال بکوارد ، تولید معتبرترین کمپانی فن در دنیا در کشور آلمان است. این نوع هواکش ebmpapst بیشتر در تابلو برق ها ، پنل ها ، کولرهای صنعتی و اواپراتورها ، مرغداری ها استفاده می شود.   ابعاد ۲۲۰ میلیمتر ولتاژ ۲۲۰Ac ولت ۵۰HZ تمام

Read More

R2E190-RA26-05

R2E190-RA26-05 AC centrifugal fan Motor: M2E068-BF این نوع فن سانتریفیوژ رادیال بکوارد ، تولید معتبرترین کمپانی فن در دنیا در کشور آلمان است. این نوع هواکش ebmpapst بیشتر در تابلو برق ها و پنل ها و کولرهای صنعتی و مرغداری ها استفاده می شود.   ابعاد ۱۹۰*۶۸٫۵ میلی متر ولتاژ ۲۲۰Ac ولت ۵۰HZ تمام پلاستیک

Read More